Giỏ hàng

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật - Tập 1

0₫
599,000₫
Số bài học 70
Thời lượng 21 giờ 5 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Giới thiệu khóa học

- Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...
- Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
- Hàm và đệ qui
- Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
- Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...
- Danh sách liên kết: Đơn, đôi
- Stack và Queue
- Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
- Cơ bản về đánh giá giải thuật

Lợi ích của khóa học

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
- Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
- Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
- Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
- Có thể ứng dụng viết Blockchain
- Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

Yêu cầu của khóa học

Môi trường yên tĩnh

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị


Phần 2: Giải thuật đệ qui

Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động

Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)

Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)

Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)

Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)

Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)

Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)

Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2

Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp

Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội

Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng

Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở

Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc

Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở

Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc

Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở

Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở

Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc

Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng

Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết

Bài 26: Bubble Sort - Triển khai

Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước

Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết

Bài 29: Selection Sort - Triển khai

Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước

Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết

Bài 32: Insertion Sort - Triển khai

Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước

Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết

Bài 35: Interchange Sort - Triển khai

Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước

Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết

Bài 38: Quick Sort - Triển khai

Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước

Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết

Bài 41: Merge Sort - Triển khai

Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước

Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở

Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc

Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết

Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn

Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn

Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn

Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

Bài 56: Hủy danh sách

Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn

Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn

Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện

Trần Duy Thanh

Thông tin giảng viên:

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm

Bình luận