Giỏ hàng

khóa học C# nâng cao

0₫
599,000₫
Số bài học 42
Thời lượng 20 giờ 17 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

 

Mô tả khoá học

Tổng quát
- Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft Access
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
- Triển khai được mô hình đa tầng
- Sử dụng được một số Third Party Component nổi tiếng
- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Yêu cầu của khóa học

Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. "Có công mài sắt, có ngày nên kim"!
Máy tính, laptop cấu hình ổn định
Ổ cứng tối thiểu 250 GB
RAM tối thiểu 4GB (đề nghị 8GB)
Hệ điều hành Win 10, 64 bit (đề nghị)
Main hỗ trợ ảo hóa

Lợi ích từ khóa học


Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ

Đối tượng mục tiêu


Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
Những người yêu thích lĩnh vực lập trình C#
Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Những ai đã học khóa học C# 5 tuần phần cơ bản (đề nghị)

Chương 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form

Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker

Bài 3: Menu & ContextMenu

Bài 4: Toolbar & Statusbar

Bài 5: ListView

Bài 6: DataGridView

Bài 7: TreeView

Bài 8: Tabcontrol

Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog

Bài 10: Project thực tế

Chương 2: Xử lý tập tin trong C#

Bài 11: Xử lý TextFile trong C#

Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#

Bài 13: RichTextBox & StreamFile

Bài 14: Project thực tế

Chương 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET

Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server

Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu

Bài 19: Cách thêm dữ liệu

Bài 20: Cách sửa dữ liệu

Bài 21: Cách xóa dữ liệu

Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure

Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter

Bài 24: Databinding

Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#

Bài 26: Project tổng hợp

Chương 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng

Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng

Chương 5: Giới thiệu một số Third party Component

Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng

Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar

Chương 6: Đóng gói ứng dụng

Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio

Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#

Chương 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access

Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách

Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu

Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu

Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu

Bài 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát

Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập

Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển

Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí

Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học


Giảng viên

Trần Duy Thanh

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bình luận