Giỏ hàng

Khóa học lập trình LINQ

0₫
599,000₫
Số bài học 71
Thời lượng 18 giờ 28 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khoá học

Tổng quát
- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

- Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

- Triển khai được mô hình đa tầng

- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Yêu cầu của khóa học

- Máy tính/ Thiết bị có kết nối Internet

Lợi ích từ khóa học


- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
- Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
- Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
- Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
- Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng mục tiêu


- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
- Những ai đã học Lập trình C# trong 5 tuần
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Phần 1: Giới thiệu về LINQ

Bài 1: Giới thiệu về LINQ

Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ

Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

Bài 4: Generics

Bài 5: Implicitly Typed Variables

Bài 6: Object Initializers

Bài 7: Anonymous Types

Bài 8: Extension Methods

Bài 9: Delegate

Bài 10: Lambda Expressions

Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ

Bài 12: Deferred execution và lazy loading

Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

Bài 14: Foreach

Bài 15: Exists

Bài 16: Find

Bài 17: FindAll

Bài 18: FindIndex

Bài 19: FindLast

Bài 20: FindLastIndex

Bài 21: RemoveAll

Bài 22: TrueForAll

Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

Bài 23: Select

Bài 24: Where

Bài 25: OrderBy/OrderByDescending

Bài 26: OfType

Bài 27: All

Bài 28: Any

Bài 29: Max, Min

Bài 30: FirstOrDefault

Bài 31: Skip

Bài 32: Skipwhile

Bài 33: Take

Bài 34: TakeWhile

Bài 35: ToArray

Bài 36: ToDictionary

Bài 37: ToList

Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL

Bài 39: LinQ to SQL là gì

Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục

Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm

Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

Bài 57: Cập nhật Sản phẩm

Bài 58: Cập nhật Danh mục

Bài 59: Xóa một Sản phẩm

Bài 60: Xóa một Danh mục

Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm

Phần 8: Sử dụng Store Procedure

Bài 62: Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm

Bài 63: Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm

Bài 64: Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm

Bài 65: Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá

Bài 66: Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm

Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

Phần 9: Các bài tập rèn luyện

Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách

Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện


Giảng viên

Trần Duy Thanh

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bình luận