Giỏ hàng

Lập trình backend bằng Node JS, MongoDB và PostgreSQL

0₫
599,000₫
Số bài học 114
Thời lượng 14 giờ
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

 

Giới thiệu khóa học

- Nội dung trong khoá học nằm ở tầng cơ bản mục đích để tiếp cận nhanh và hiểu được bản chất và cách sử dụng Node JS, cung cấp kiến thức toàn diện các phần của lập trình Node JS.

- Với khoá học này bạn sẽ:
+ Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về Node JS.
+ Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu dạng NoSQL là MongoDB.
+ Hiểu cách xử lý Router trong lập trình Node JS.
+ Học cách tích hợp Node JS với 2 cơ sở dữ liệu rất mạnh là MongoDB và PostgreSQL.
+ Thành thạo kĩ năng lập trình Node JS, MongoDB, PostGreSQL qua việc bài tập thực hành chi tiết

Lợi ích của khóa học

- Sau khi học xong có thể tự lập trình Backend cho bất kì FrontEnd HTML nào bằng Node JS.
- Bạn muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng Node JS nhanh nhất qua bài thực hành?
- Bạn muốn tìm hiểu về lập trình Node JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đàu từ đâu.

Đối tượng tham gia

- Sinh viên hay bất kì ai muốn tối ưu tốc độ xử lý của website.

Yêu cầu của khóa học

- Thiết bị kết nối internet ổn định
- Bút, sách, vở để ghi chép


Phần 1: Cài đặt công cụ lập trình

Bài 1: Giới thiệu khoá học

Bài 2: Cài đặt node js 8

Phần 2: Cài đặt Visual Studio Code và giới thiệu các tính năng

Bài 3: Cài đặt editor - visual studio code

Bài 4: Giới thiệu sơ lược về giao diện vscode

Bài 5: Các tính năng hay sử dụng trong vscode

Phần 3: Cú pháp cơ bản và cách chạy chương trình Node JS

Bài 6: Ba phương pháp để chạy một chương trình node js

Bài 7: Cú pháp cơ bản lập trình node js

Phần 4: Sử dụng Module và NPM trong Node JS

Bài 8: Module - điểm khác biệt với javascript

Bài 9: Sử dụng NPM thế nào

Bài 10: Up module lên NPM thế nào

Phần 5: Dựng webserver và 2 cách đọc file HTML trong Node JS

Bài 11: Hàm dựng Webserver trong node js

Bài 12: Viết mã HTML trong js

Bài 13: Cách đọc file HTML bằng Node Js

Bài 14: Cách số 2 đọc file HTML bằng Node js

Phần 6: Thực hành với Router và Module trong Node JS

Bài 15: Sử dụng Router trong node JS

Bài 16: Thực hành với router và module

Phần 7: Giới thiệu Framework Express và cài đặt các module phụ thuộc

Bài 17: Framework Express cho node js

Bài 18: Cài đặt Express và các Module phụ thuộc

Phần 8: Khởi động Express với template engine EJS

Bài 19: Khởi động Express với template engine EJS

Bài 20: Học cú pháp EJS

Phần 9: Kết nối Router với view EJS

Bài 21: Sử dụng Router và kết nối giao diện EJS với Router

Bài 22: Thao tác với JSON trong EJS

Bài 23: Cài đặt nhận dạng ngôn ngữ EJS và snippet

Phần 10: Ghép giao diện Frontend vào Node JS sử dụng Router và EJS

Bài 24: Ghép giao diện Frontend vào EJS

Bài 25: Các đường dẫn mặc định trong EJS template

Bài 26: Xử lý link thông qua Router

Bài 27: Hoàn thiện ghép giao diện Frontend vào EJS

Phần 11: Gom nhóm Router và cách làm đặt Router kiểu tinhte.vn

Bài 28: Cách gom nhóm Router

Bài 29: Thực hành truyền tham số qua Router

Bài 30: Cách đặt URL kiểu tinhte.vn

Phần 12: Lập trình với Cookie và Session trong Node JS

Bài 31: Lập trình với Cookie trong node js

Bài 32: Cài đặt và cấu hình Express Session

Bài 33: Lập trình với Session

Phần 13: Giới thiệu Project web Portfolio và phần chuẩn bị giao diện

Bài 34: Project web portfolio sử dụng Node JS với dữ liệu dạng JSON

Bài 35: Cùng chuẩn bị phần HTML

Phần 14: Khởi động project và xử lý giao diện trang chủ

Bài 36: Setup Project cơ bản

Bài 37: Chuyển trang chủ từ HTML sang EJS

Phần 15: Xử lý trang chi tiết bằng Router

Bài 38: Tạo router và xử lý trang chi tiết sang EJS

Bài 39: Xử lý header và footer

Phần 16: Phân tích dữ liệu và tạo dữ liệu cho Project

Bài 40: Phân tích dữ liệu

Bài 41: Tạo dữ liệu cho Project

Phần 17: Đổ dữ liệu vào Node JS

Bài 42: Load dữ liệu và đổ dữ liệu vào EJS

Bài 43: In dữ liệu danh mục ra EJS

Phần 18: Hoàn thiện trang danh mục và xử lý tham số cho trang sản phẩm chi tiết

Bài 44: Hiệu ứng lọc Jquery sử dụng cho danh mục sản phẩm

Bài 45: Truyền tham số id cho trang sản phẩm chi tiết

Phần 19: Tạo link SEO - Friendly và đẩy dữ liệu vào trang chi tiết

Bài 46: Tạo link SEO - Friendly và xử lý lỗi đường dẫn thường găp trong Node js

Bài 47: Đổ dữ liệu ra trang chi tiết

Bài 48: Hoàn thiện dữ liệu và giao diện

Bài 49: Thực hành với Session - lập trình chức năng danh sách sản phẩm vừa xem

Phần 20: Thu thập dữ liệu người dùng và đổ dữ liệu từ session ra giao diện

Bài 50: Thu thập dữ liệu người dùng vào session

Bài 51: Đổ dữ liệu các sản phẩm từ session ra giao diện

Phần 21: Xử lý trùng lặp dữ liệu và hoàn thiện chức năng sản phẩm đã xem

Bài 52: Xử lý trùng lặp dữ liệu

Bài 53: Tích hợp sản phẩm đã xem vào trang chi tiết

Bài 54: Tóm tắt kiến thức đã học

Phần 22: Học về Form gửi nhận dữ liệu trong Node JS

Bài 55: Mở đầu về form trong Node js - Cài đặt Bootstrap 4

Bài 56: Cách chọn chế độ nhận biết file EJS và sử dụng snippet trong VSCode

Bài 57: Cách lấy dữ liệu từ form

Phần 23: Upload file trong Node JS với Multer

Bài 58: Upload file trong Node Js

Bài 59: Viết hàm check file up lên trong Router

Phần 24: Giới thiệu và cài đặt MongoDB

Bài 60: Giới thiệu MongoDB

Bài 61: Cài đặt MongoDB

Phần 25: Thuật ngữ và cách thao tác cơ bản với database trong MongoDB

Bài 62: Thuật ngữ và thao tác với database trong mongodb

Bài 63: Hai cách khởi tạo dòng lệnh với MongoDB

Phần 26: 7 câu lệnh thao tác với database và collection trong MongoDB

Bài 64: 7 câu lệnh thao tác với database và collection trong MongoDB

Bài 65: Thêm mới dữ liệu trong MongoDB

Bài 66: Hai điểm khác biệt khi thêm mới dữ liệu trong MongoDB

Phần 27: Cách sửa dữ liệu và sử dụng Upsert trong MongoDB

Bài 67: Câu lệnh sửa trường giá trị và xoá trường giá trị trong một collection

Bài 68: Sử dụng Upsert trong câu lệnh update

Phần 28: Cách đổi tên trường dữ liệu và tra cứu các câu lệnh MongoDB

Bài 69: Cách đổi tên trường dữ liệu trong toàn bộ document

Bài 70: Cách tra cứu các câu lệnh điều kiện

Phần 29: Cách xoá Document và Export - Import dữ liệu trong MongoDB

Bài 71: Câu lệnh xoá document

Bài 72: Câu lệnh Export và import dữ liệu trong mongodb

Phần 30: Node JS và MongoDB cho lập trình Backend

Bài 73: Bài toán kinh điển lập trình thêm - xem - sửa - xoá dữ liệu với Node JS và MongoDB

Bài 74: Setup các module cần thiết và tạo dữ liệu

Phần 31: Node JS và MongoDB cho lập trình Backend

Bài 75: Kết nối node js với cơ sở dữ liệu

Bài 76: Tạo Form nhập liệu trong Node js và lấy dữ liệu từ form

Bài 77: Đưa dữ liệu vào Mongodb

Phần 32: Tạo View xem dữ liệu trong Node JS

Bài 78: Tạo view EJS để trình bày dữ liệu

Bài 79: Đổ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra giao diện

Phần 33: Lập trình chức năng xoá dữ liệu từ Node JS

Bài 80: Cách lấy id của phần tử cần xoá

Bài 81: Viết javascript confirm thông tin xoá

Bài 82: Hoàn thiện chức năng xoá dữ liệu

Phần 34: Lập trình chức năng sửa dữ liệu trong Node JS

Bài 83: Dựa vào ID lấy dữ liệu cần sửa

Bài 84: Đẩy dữ liệu vào view sửa

Bài 85: Hoàn thiện chức năng sửa dữ liệu từ Node JS vào Mongo

Phần 35: Hoàn thiện bài toán thêm - xem - sửa - xoá dữ liệu

Bài 86: Tóm tắt kiến thức và hoàn thiện giao diện

Phần 36: Giới thiệu Mongoose và cài đặt Mongoose

Bài 87: Giới thiệu Mongoose

Bài 88: Cài đặt cơ bản cho project node js - mongoose

Phần 37: Kết nối Node JS - Mongoose và code phần xem dữ liệu

Bài 89: Kết nối Mongoose và định nghĩa Model đầu tiên

Bài 90: Code phần xem dữ liệu với Mongoose

Phần 38: Code phần xoá dữ liệu với Mongoose

Bài 91: Xoá dữ liệu với Mongoose

Phần 39: Code phần sửa dữ liệu với Mongoose

Bài 92: Sửa dữ liệu với Mongoose - tập 1

Bài 93: Sửa dữ liệu với Mongoose - tập 2

Phần 40: Code phần Thêm mới dữ liệu với Mongoose

Bài 94: Thêm mới dữ liệu với Mongoose

Phần 41: Giới thiệu và cài đặt PostgreSQL

Bài 95: Giới thiệu cơ sở dữ liệu PostgreSql

Bài 96: Cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSql

Phần 42: Kết nối Node JS và PostgreSQL

Bài 97: Thao tác với PostgreSQL

Bài 98: Cài đặt project và kết nối Nodejs với csdl PostgreSQL

Phần 43: Thêm sửa xoá dữ liệu với PostgreSQL

Bài 99: Thêm dữ liệu từ Nodejs vào PostgreSQL

Bài 100: Xem dữ liệu trên Node js và Postman

Bài 101: Xoá dữ liệu

Bài 102: Bài toán cuối cùng sửa dữ liệu PostgreSQL từ Node js

Phần 44: Tổng kết phần Node JS cơ bản

Bài 103: Bài tập áp dụng và Tổng kết phần Node JS cơ bản

Phần 45: Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành

Bài 104: Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành

Bài 105: Setup cơ bản Multer

Bài 106: Xử lý upload nhiều file phía frontend

Bài 107: Xử lý upload phía server

Bài 108: Chuẩn hoá dữ liệu upload dưới dạng mảng

Bài 109: Xử lý 2 form lồng nhau trong cùng một view thế nào

Bài 110: Phân tích và tạo dữ liệu sản phẩm

Bài 111: Tạo model trong Mongoose

Bài 112: Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Bài 113: Đổ dữ liệu từ mongodb ra view

Bài 114: Hoàn thiện ứng dụng

 

Nguyễn Đức Việt

Giảng viên Thiết kế

  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.
  • Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena.
  • Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
  • Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Bình luận