Giỏ hàng

Lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao

0₫
399,000₫
Số bài học 108
Thời lượng 18 giờ 22 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Giới thiệu khóa học

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android...
- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++....)
- Cách tạo và gọi hàm trong C++
- Xử lý mảng
- Xử lý con trỏ
- Xử lý chuỗi
- Xử lý tập tin

Lợi ích của khóa học

- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
- Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android...
- Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
- Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

Yêu cầu của khóa học

- Máy tính, laptop cấu hình ổn định.
- RAM tối thiểu 4Gb.
- Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình

Bài 1: Giới thiệu về C++

Bài 2: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng

Bài 3: Chương trình C++ đầu tiên


Bài 4: Ý nghĩa của cout và cin trong C++


Bài 5: Các ký tự đặc biệt


Phần 2: Các khái niệm cơ bản

Bài 6: Các loại ghi chú trong C++


Bài 7: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến


Bài 8: Hằng số và biểu thức


Bài 9: Chuyển kiểu dữ liệu


Bài 10: Các toán tử trong C++

Bài 11: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn

Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Tam Giác


Bài 13: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác

Bài 14: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây

Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình

Bài 16: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh

Bài 17: Câu lệnh If

Bài 18: Câu lệnh if ... else

Bài 19: Câu lệnh If ... else lồng nhau

Bài 20: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if ... else

Bài 21: Câu lệnh switch

Bài 22: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1

Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2

Bài 24: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện


Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính toán số học


Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác


Bài 27: Các bài tập tự rèn luyện


Phần 4: Các vòng lặp

Bài 28: Vòng while


Bài 29: Vòng do... while


Bài 30: Vòng for


Bài 31: Câu lệnh break


Bài 32: Câu lệnh continue


Bài 33: Bàn về vòng lặp lồng nhau


Bài 34: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số


Bài 35: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện


Bài 36: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số


Bài 37: Bài tập rèn luyện-Game đoán số


Bài 38: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình


Bài 39: Các bài tập tự rèn luyện


Phần 5: Mảng

Bài 40: Khái niệm về mảng và cách khai báo


Bài 41: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều


Bài 42: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều


Bài 43: Sắp xếp mảng 1 chiều

Bài 44: Cách khai báo mảng 2 chiều

Bài 45: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều

Bài 46: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1

Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2

Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3

Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4

Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5

Bài 51: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Hàm

Bài 52: Khái niệm và cách sử dụng hàm

Bài 53: Nguyên tắc hoạt động của hàm

Bài 54: Tham số hình thức và tham số thực

Bài 55: Truyền tham trị và tham biến

Bài 56: Parameter mặc định

Bài 57: Giới thiệu về hàm đệ qui

Bài 58: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2

Bài 59: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm

Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci

Bài 61: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác

Bài 62: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số

Bài 63: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 7: Con trỏ

Bài 65: Các Toán tử con trỏ

Bài 66: Các thao tác trên con trỏ

Bài 67: Con trỏ void và con trỏ null


Bài 68: Con trỏ và mảng


Bài 69: Mảng Con trỏ

Bài 70: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2

Bài 71: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1

Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2

Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3

Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4

Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5

Bài 76: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 8: Xử lý chuỗi

Bài 77: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi

Bài 78: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi

Bài 79: Hàm strcpy,strncpy - sao chép chuỗi

Bài 80: Hàm strcat,strncat - nối chuỗi

Bài 81: Hàm strchr,strstr - tìm ký tự, chuỗi

Bài 82: Hàm strcmp,strncmp - so sánh chuỗi

Bài 83: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường

Bài 84: Bài tập rèn luyện - chuỗi 1

Bài 85: Bài tập rèn luyện - chuỗi 2

Bài 86: Bài tập rèn luyện - chuỗi 3

Bài 87: Bài tập rèn luyện - chuỗi 4

Bài 88: Bài tập rèn luyện - chuỗi 5

Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bài 90: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc

Bài 91: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc

Bài 92: Lệnh gán cấu trúc

Bài 93: Mảng cấu trúc

Bài 94: Con trỏ cấu trúc

Bài 95: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên

Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm

Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số

Bài 98: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 10: Xử lý tập tin

Bài 99: Khái niệm về tập tin

Bài 100: cách ghi tập tin text file

Bài 101: Cách đọc tập tin text file

Bài 102: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin

Bài 103: Cách đọc cấu trúc từ tập tin

Bài 104: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số

Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên

Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm

Bài 107: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Tổng kết khóa học

Bài 108: Bài tập tổng hợp - Quản lý Sách

Trần Duy Thanh

Thông tin giảng viên:

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm

Bình luận