Giỏ hàng

Lập trình Java trong 4 tuần

0₫
599,000₫
Số bài học 90
Thời lượng 18 giờ 45 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khoá học

Tổng quát
- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java.

- Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android.

- Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu, Lập trình Android, Lập trình Kotlin...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển trong Java, phương thức, lớp....).

Yêu cầu của khóa học

- Máy tính/thiết bị có kết nối Internet.

Lợi ích từ khóa học


- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
- Có khả năng tiếp cận lập trình Android.

Đối tượng mục tiêu


- Bất cứ ai muốn học lập trình Java.
- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Java.
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java

Bài 2: Các công cụ lập trình với Java

Bài 3: Cài đặt JDK

Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java

Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line

Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình

Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java

Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java

Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java

Bài 11: Khai báo biến trong Java

Bài 12: Các phép toán trong Java

Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner

Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi

Bài 15: Cấu trúc switch
Bài 16: Vòng lặp while

Bài 17: Vòng lặp do..while

Bài 18: Vòng lặp for

Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2

Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học

Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học

Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

Phần 3: Xử lý lỗi trong Java

Bài 24: Khái niệm về biệt lệ

Bài 25: Cách sử dụng try ... catch

Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally

Bài 27: Ý nghĩa của throw

Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số

Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng

Bài 31: Thư viện toán học

Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java

Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java

Bài 35: Hàm tìm chuỗi

Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi

Bài 37: Hàm đổi chuỗi

Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa

Bài 39: Hàm so sánh chuỗi

Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi

Bài 41: Cách tách chuỗi

Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa - thường

Bài 43: Bài tập rèn luyện 4

Bài 44: Bài tập rèn luyện 5

Bài 45: Bài tập rèn luyện 6

Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2

Phần 6: Xử lý mảng trong Java

Bài 47: Khái niệm về mảng

Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng

Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng

Bài 50: Tìm kiếm trên mảng

Bài 51: Sắp xếp mảng

Bài 52: Các hạn chế của mảng

Bài 53: Bài tập rèn luyện 7

Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3

Phần 7: Xử lý Collection trong Java

Bài 55: Lý do sử dụng collection

Bài 56: Cách sử dụng ArrayList

Bài 57: Cách sử dụng HashMap

Bài 58: Bài tập rèn luyện 8

Bài 59: Bài tập rèn luyện 9

Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4

Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java

Bài 61: Các khái niệm về OOP

Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp

Bài 63: Tham chiếu this

Bài 64: Các loại phương thức

Bài 65: Overloading method

Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động

Bài 67: các thành phần static

Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa

Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class

Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface

Bài 71: Overriding Method

Bài 72: Tính đa hình

Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn

Bài 74: Sử dụng enum trong Java

Bài 75: Bài tập rèn luyện 10

Bài 76: Bài tập rèn luyện 11

Bài 77: Bài tập rèn luyện 12

Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5

Phần 9: Xử lý tập tin trong Java

Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin

Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile

Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File

Bài 82: Bài tập rèn luyện 13

Bài 83: Bài tập rèn luyện 14

Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6

Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java

Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động

Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread

Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable

Bài 88: Bài tập rèn luyện 15

Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học


Giảng viên

Trần Duy Thanh

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bình luận