Giỏ hàng

Lập trình Python Cơ Bản

0₫
699,000₫
Số bài học 101
Thời lượng 12 giờ 32 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Mô tả khoá học

Tổng quát
- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python, học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học.

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....).

- Cách tạo và gọi hàm trong Python.
- Xử lý mảng.
- Xử lý List.
- Xử lý chuỗi.
- Xử lý tập tin.

Yêu cầu của khóa học

- Máy tính/thiết bị có kết nối Internet.

Lợi ích từ khóa học


- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
- Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
- Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
- Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.

Đối tượng mục tiêu


- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Python.
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python.
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình

Bài 1: Có nên học lập trình Python?

Bài 2: Cách tải và cài đặt Python

Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python

Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm

Phần 2: Các khái niệm cơ bản

Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python

Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python

Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python

Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python

Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu

Bài 10: Các loại lỗi trong Python

Bài 11: Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn

Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây

Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình

Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các biểu thức điều kiện

Bài 15: Biểu thức Boolean

Bài 16: Biểu thức If

Bài 17: Biểu thức if ... else

Bài 18: Biểu thức If ... elif lồng nhau

Bài 19: Biểu thức pass

Bài 20: So sánh số thực trong Python

Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán

Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần

Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng

Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2

Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các vòng lặp

Bài 26: Vòng while

Bài 27: Vòng for

Bài 28: câu lệnh break

Bài 29: câu lệnh continue

Bài 30: Lệnh while/else

Bài 31: Lệnh for/else

Bài 32: Vòng lặp lồng nhau

Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số

Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố

Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương

Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện

Cách 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng

Bài 37: Các hàm toán học 1

Phần 6: Cách xây dựng hàm

Bài 38: Các hàm toán học 2

Bài 39: round

Bài 40: Time

Bài 41: Random

Bài 42: exit

Bài 43: eval

Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số

Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác

Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình

Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện

Bài 48: Khái niệm về hàm

Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm

Bài 50: Cách gọi hàm

Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm

Bài 52: Viết tài liệu cho hàm

Bài 53: Global Variable

Bài 54: Parameter mặc định

Bài 55: Lambda Expression

Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui

Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI

Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI

Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci

Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 7: Xử lý chuỗi

Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi

Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường

Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center

Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip

Bài 65: Hàm startsWith, endsWith

Bài 66: Hàm find, count

Bài 67: Hàm format

Bài 68: Hàm tách chuỗi

Bài 69: Hàm nối chuỗi

Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng

Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi

Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi

Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 8: List

Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List

Bài 75: Cách duyệt List

Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List

Bài 77: Phương thức insert

Bài 78: Phương thức append

Bài 79: Phương thức remove

Bài 80: Phương thức reverse

Bài 81: Phương thức sort

Bài 82: Slicing

Bài 83: List đa chiều

Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list

Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list

Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều

Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 9: Xử lý tập tin

Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin

Bài 89: Cách ghi tập tin

Bài 90: Cách đọc tập tin

Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm

Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số

Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter

Bài 94: Giới thiệu tkinter

Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter

Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter

Bài 97: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1

Bài 98: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2

Bài 99: Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia

Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Tổng kết khóa học

Bài 101: Project tổng hợp


Giảng viên

Trần Duy Thanh

Về sư phạm:

Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:

1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2) Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm).

3) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học.

4) Đại Học Kinh Tế - Luật.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Duy Thanh còn nắm giữ các chức vụ quan trọng và tham gia các dự án lớn của doanh nghiệp từ năm 2005, cụ thể:

- Nắm giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn (từ 2014 đến 7/2016).

- Thầy Trần Duy Thanh còn đảm nhận vị trí Kỹ sư phần mềm (System Profiling) và tham gia nhiều dự án lớn của Công ty KIC (http://kicthermal.com).

Từ năm 2013 đến năm 2015, thầy Trần Duy Thanh tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bình luận