Giỏ hàng

Trọn bộ kỹ thuật, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

0₫
699,000₫
Số bài học 39
Thời lượng 7 giờ 57 phút
Đối tượng Mọi người
Học viên 2500

Giới thiệu khóa học

BÁO CÁO TÀI CHÍNH giống như một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và các bạn là kế toán, chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn. Và bạn như là một người nghệ sỹ tài ba.

- Để lập được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG KHÓ

- Để kiểm tra được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG KHÓ

- Để phân tích được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG DỄ

CÓ BAO GIỜ BẠN TỰ ĐẶT RA CÂU HỎI:
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn lập đã ĐÚNG hay chưa ?

- Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã đúng ?

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH có HỢP LÝ không, giữa TÀI SẢN, NGUỒN VỐN, DOANH THU, CHI PHÍ, DÒNG TIỀN ?

- Khi chuyển BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho các cơ quan chức năng, CHỈ SỐ TÀI CHÍNH nào mà họ quan tâm nhiều nhất ?

- Chỉ số nào là RỦI RO nhiều nhất, và đâu là GIẢI PHÁP cho bạn ?

Thấu hiểu được những khó khăn đó của kế toán, chúng tôi đã cho ra mắt khóa học: "TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH". Với nội dung đào tại bám sát thực tế, đi sâu vào từng loại hình doanh nghiệp, phân tích chuyên sâu theo chuyên đề, và đi vào giải quyết theo tình huống cụ thể, sẽ giúp cho học viên nắm bắt kiến thức, biết cách LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, nhận diện ra được những RỦI RO thông qua các CHỈ SỐ TÀI CHÍNH, và tìm ra được GIẢI PHÁP cho Doanh nghiệp mình.

Lợi ích sau khóa học

- Hiểu và lập được trọn bộ báo cáo tài chính
- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết, và số liệu tổng hợp
- Hiểu được ý nghĩa các số liệu trong báo cáo tài chính
- Phương pháp tính toán, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng.
- Xác định được tình hình tài chính, khả năng sinh lời để đưa quyết định kinh doanh
- Nhận diện được rủi ro doanh nghiệp đã, đang và sắp đối mặt, và giảm thiểu rủi ro

Phần 1: Giới thiệu khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

Phần 2: Kỹ thuật lập báo cáo tài chính


Bài 3: Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản


Bài 4: Kỹ thuật lập bảng cân đối kế toán


Bài 5: Kỹ thuật lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


Bài 6: Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ


Bài 7: Kỹ thuật lập thuyết minh Báo cáo tài chính


Phần 3: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN


Bài 8: Kiểm tra tổng quan bảng cân đối tài khoản


Bài 9: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 111 KHÔNG KHỚP với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

Bài 10: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 112 KHÔNG KHỚP với sao kê (sổ phụ) của ngân hàng

Bài 11: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 131, 331 KHÔNG KHỚP với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, và không khớp với BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU

CÔNG NỢ với khách hàng, Nhà cung cấp

Bài 12: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 133, 3331 KHÔNG KHỚP với tờ khai thuế GTGT

Bài 13: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 152, 153, 155, 156, 157 KHÔNG KHỚP với Giá trị tồn cuối kỳ trên bảng Tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng

với từng kho

Bài 14: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 242 KHÔNG KHỚP với Giá trị còn lại trên bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ

Bài 15: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 214 KHÔNG KHỚP với Hao mòn lũy kế trên Bảng trích khấu hao TSCĐ

Bài 16: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3334 KHÔNG KHỚP với Tổng số thuế phải nộp trên QTT TNDN

Bài 17: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3335 KHÔNG KHỚP với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN

Bài 18: Kiểm tra số dư Cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm KHÔNG KHỚP thông báo kết quả đóng bảo hiểm

Bài 19: Kiểm tra Số phát sinh tài khoản 511 KHÔNG KHỚP với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

Phần 4: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài 20: Kiểm tra tổng quan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài 21: Kiểm tra Chỉ tiêu 110 không khớp chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp

Bài 22: Kiểm tra chỉ tiêu 421b không khớp chỉ tiêu 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phần 5: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Bài 23: Kiểm tra mã số 60 không khớp chỉ tiêu mã số 421b trên bảng cân đối kế toán

Bài 24: Kiểm tra mã số 51 không khớp mã số 50 nhân với thuế suất thuế TNDN

Phần 6: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bài 25: Kiểm tra tổng quan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bài 26: Kiểm tra chỉ tiêu 70 không khớp chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán

Bài 27: Kiểm tra chênh lệch chỉ tiêu 03 với tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

Phần 7: Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính

Bài 28: Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính

Bài 29: Mục đích, ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính

Bài 30: Quy trình phân tích Báo cáo tài chính

Bài 31: Phân tích chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền

Bài 32: Phân tích chỉ tiêu phải thu khách hàng

Bài 33: Phân tích chỉ tiêu hàng tồn kho

Bài 34: Phân tích chỉ tiêu TS ngắn hạn khác

Bài 35: Phân tích chỉ tiêu Tài sản cố định

Bài 36: Phân tích chỉ tiêu Nợ ngắn hạn

Bài 37: Phân tích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu

Bài 38: Phân tích khả năng sinh lời: Kiểm soát Doanh thu và chi phí

Bài 39: Tổng kết khóa học


Giới thiệu về giảng viên

NGUYỄN BIÊN CƯƠNG

- CEO - Sáng lập ĐAM MÊ KẾ TOÁN - ĐẠI LÝ THUẾ Uy tín hàng đầu tại Hà Nội - Trung tâm đào tạo kế toán THỰC TẾ CHUYÊN SÂU
- 10 năm kinh nghiệm làm DỊCH VỤ KẾ TOÁN cho các doanh nghiệp và giảng dậy các khóa học THỰC TẾ CHUYÊN SÂU
- Tham gia bảo vệ thành công rất nhiều các kỳ quyết toán thuế với tất cả các loại hình Doanh nghiệp
- Tổ chức thành công rất nhiều các buổi Hội thảo với các chủ đề CHUYÊN SÂU dành cho kế toán
- Tác giả của rất nhiều các ứng dụng Excel dành cho kế toán: Phần mềm kế toán excel, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm lập UNC tự động, phần mềm lập biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ, phần mềm viết giấy nộp tiền vào NSNN,.....
- Tác giả của rất nhiều các bài viết THỰC TẾ CHUYÊN SÂU được đông đảo cộng đồng đón nhận: GIA ĐÌNH KẾ TOÁN, WEBKETOAN, XÓM KẾ TOÁN,.......
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ tài chính
- Chứng chỉ kế toán trưởng, Học viện tài chính
- Thành viên hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Bình luận